Podział majątku

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy podziale majątku, a także dochodzeniu roszczeń związanych ze stosunkiem współwłasności.

Podział majątku przed sądem może mieć miejsce w wielu różnych przypadkach. Sprawy o podział majątku mogą dotyczyć np. majątku małżeńskiego po ustaniu małżeństwa, majątku spółki po zakończeniu działalności lub majątku spadkowego.

Z uwagi na wartość oraz znaczenie, często najbardziej sporny jest podział majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość. Istnieją trzy podstawowe sposoby dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości. Podstawowym sposobem jest podział fizyczny, czyli podział danej nieruchomości i przyznanie fizycznie wydzielonych części poszczególnym współwłaścicielom. Taki podział z uwagi na specyfikę poszczególnych nieruchomości, nie zawsze jednak jest możliwy.

Gdy natomiast nie jest możliwe dokonania fizycznego podziału nieruchomości, to można wnioskować o zniesienie współwłasności nieruchomości, poprzez objęcie nieruchomości na wyłączną własność przez jednego ze współwłaścicieli, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Spłaty są dokonywane stosownie do wielkości udziałów, którymi dysponują pozostali współwłaściciele.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku o sprzedaż nieruchomości przez komornika. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku, komornik przeprowadza licytację komorniczą. Uzyskaną kwotę przekazuje się na rzecz współwłaścicieli – zgodnie z wielkością przypadających im udziałów. Lepszym jednak rozwiązaniem pozostaje sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku, gdyż przeważnie przy takiej sprzedaży można wynegocjować wyższą cenę nieruchomości. Niezbędna jest tu jednak dobra wola, a czasem swego rodzaju współpraca stron postępowania. W tego typu sprawach strony niejednokrotnie są silnie skonfliktowane, dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika może się okazać niezbędna.

Z postępowaniami działowymi często wiążą się dodatkowe roszczenia, takie jak np. roszczenie o rozlicznie nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli lub bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad swój udział. Są to zagadnienia specjalistyczne i często skomplikowane. Osobie niemającej gruntownej wiedzy prawniczej w zakresie niniejszych zagadnień będzie bardzo trudno skutecznie dochodzić swoich uprawnień w przedstawionym obszarze. Dlatego niewątpliwie uzasadnionym pozostaje skorzystanie z pomocy adwokata – już na etapie inicjowania sprawy oraz postępowania przygotowawczego.