Sprawy o zapłatę

Kancelaria dochodzi zapłaty zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i egzekucyjnym – wobec przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Kancelaria dochodzi zapłaty na etapie przedsądowym i jest to etap, którego pominąć nie można. Wymóg wezwania do dobrowolnego uregulowania należności jest bowiem wymogiem przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Oczywiście niewezwanie zobowiązanego do dobrowolnego uregulowania należności, nie skutkuje oddaleniem powództwa, jednak sąd może obciążyć powoda kosztami postępowania – nawet pomimo zasadności powództwa.

Stopień skomplikowania postępowań w sprawach o zapłatę jest bardzo zróżnicowany. Zdarza się bowiem, że konieczność uregulowania należności nie budzi żadnych wątpliwości. Są również sprawy, w których wątpliwości są bardzo duże, a materiał dowodowy pozostaje dalece ograniczony. Kancelaria podejmuje się także prowadzenia niniejszych – trudnych postępowań.

Niektórzy przekonali się już, że korzystne rozstrzygnięcie sądu nie jest równoznaczne z otrzymaniem zasądzonej kwoty. W takim przypadku konieczne jest zainicjowanie postępowania egzekucyjnego. Komornik pobiera wynagrodzenie za wszystkie czynności egzekucyjne, a niniejsze wynagrodzenie jest regulowane z zaliczki wpłacanej przez wierzyciela. Należy zatem właściwie – w zależności od sytuacji dłużnika, dobierać czynności zlecane komornikowi. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej w przypadkach zaistnienia takich okoliczności jak np. upadłość konsumencka dłużnika albo restrukturyzacji firmy dłużnika. W takim przypadkach konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności w ustawowo wyznaczonych terminach.