Kancelaria Adwokacka w Oświęcimiu

Profesjonalne usługi prawne

Kancelarię prowadzą adwokat dr Mieszko Nowicki oraz adwokat Piotr Wdowiak, którzy od wielu lat świadczą usługi prawne. Klientami Kancelarii są zarówno klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarczych.

Kancelaria jest zlokalizowana w Oświęcimiu, ul. Zaborska 5/4B. Adwokaci świadczą pomoc prawną na obszarze całego kraju, w tym przede wszystkim w województwach śląskim oraz małopolskim. Klienci są przyjmowani w siedzibie Kancelarii, natomiast Adwokaci mają również swoje biura w Bielsku-Białej oraz w Wadowicach. Dlatego też istnieje możliwość umówienia spotkania w powyżej przytoczonych miejscowościach, a także w Brzeszczach oraz w Krakowie.

Adwokaci zajmują się wieloma dziedzinami prawa, które to zostały opisane w zakładce „usługi prawne”. Specjalizacje Adwokatów uzupełniają się wzajemnie, dlatego też Kancelaria jest w stanie świadczyć rzetelne i kompleksowe usługi prawne.

Termin spotkania należy umówić telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila, ponieważ z uwagi na liczbę spraw, a także trzy lokalizacje, Adwokaci często pracują poza biurem w Oświęcimiu. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy prawnej w języku angielskim.

Rozwody i prawo rodzinne

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rodzinnych, w tym również postępowań rozwodowych oraz spraw o podział majątku wspólnego. Sąd może orzecz rozwód z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia jednego małżonka, obojga małżonków oraz bez orzekania o winie. Sprawy rozwodowe diametralnie się od siebie różnią – w zależności od tego, czy strony dochodzą ustalenia winy w rozkładzie pożycia.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka również m.in. o władzy rodzicielskiej, pieczy nad dzieckiem, kontaktach z dzieckiem oraz alimentach na rzecz dziecka lub na rzecz drugiego małżonka. Natomiast po rozwiązaniu małżeństwa często koniecznym bywa przeprowadzenie postępowania dotyczącego podziału majątku wspólnego małżonków.

Sprawy o rozwód mogą być zatem wielowątkowe i bardzo skomplikowane. Przeważnie skomplikowane pozostają także sprawy podziału majątku wspólnego małżonków – w szczególności w przypadku, w którym w skład majątku wspólnego wchodzi wiele składników. W niniejszych sprawach niewątpliwie warto rozważyć uzyskanie profesjonalnej pomocy adwokata, albowiem konsekwencje niewłaściwie przeprowadzonego postępowania są nie do odwrócenia.

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym (śledztwie albo dochodzeniu), w toku procesu, w trakcie postępowania apelacyjnego, a także w trakcie postępowania wykonawczego. Niejednokrotnie podjęcie odpowiednich czynności na etapie postępowania przygotowawczego pozwala właściwie uniknąć postępowania sądowego. Postępowanie przed sądem II instancji, prowadzone jest natomiast w oparciu o sporządzoną apelację. Do właściwego zredagowania apelacji zupełnie niezbędna pozostaje gruntowna znajomość procedury karnej.

Orzeczenie kary, w tym również kary bezwzględnego pozbawienia wolności nie zawsze musi skutkować faktyczną koniecznością jej wykonania. Kancelaria pomaga w sprawach o odroczenie wykonania kary, a także w uzyskaniu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jeżeli natomiast skazany już karę odbywa, to przy spełnieniu odpowiednich przesłanek przysługują mu takie środki prawne jak np. wniosek o przerwę w wykonaniu kary lub wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Pomoc prawna świadczona jest przede wszystkim w toku postępowania sądowego, jednak należy się skontaktować z adwokatem przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego jest bowiem ograniczone odpowiednim terminem. W przypadku pozytywnego zakończenia postępowania Kancelaria pomaga również w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek prawa handlowego. Adwokaci pomagają w opracowaniu stosownych dokumentów, takich jak umowy, uchwały, protokoły. Ponadto Kancelaria reprezentuje również spółki w sprawach dot. wpisów i zmian w KRS.

Klienci mogą również uzyskać pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, które to obejmuje inne dziedziny prawa. Przede wszystkim są to prawo cywilne, a także zagadnienia takie jak np. dochodzenie zaległych należności, prawo własności intelektualnej, a także prawo pracy.

Prawo nowoczesnych technologii

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z nowoczesnymi technologiami. Adwokaci sporządzają oraz weryfikują umowy wdrożeniowe systemy informatyczne, B2B, zlecenia. Istnieje możliwość zweryfikowania przesłanek zastosowania ulgi podatkowej IP BOX oraz wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową. Ponadto Kancelaria zajmuje się bieżącą pomocom przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze IT, w m.in. w takich obszarach jak: ochrona danych osobowych w projektach IT, handel elektroniczny (e-commerce), outsourcing IT. Adwokat Piotr Wdowiak prowadzi także bloga związanego z prawem nowych technologii.

Spadki oraz zachowek

Działalność Kancelarii obejmuje również prawo spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Na zlecenie klienta sporządzamy np. umowy darowizny, wezwanie do uregulowania zachowku, a także pomagamy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Adwokaci mają również wieloletnie doświadczenie w skomplikowanych sprawach o dział spadku. 

Sprawy o zapłatę

Bardzo często zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mają problemy z uzyskaniem swojej należności pieniężnej. Aby uniknąć takiej sytuacji należy skorzystać z pomocy prawnej już na etapie ustalania warunków stosunku prawnego, z którego w przyszłości będzie wynikać należność pieniężnej. Zastosowanie odpowiednich regulacji prawnych może zarówno ułatwić dochodzenie należności, jak i uchronić stronę umowy od nadmiernego zobowiązania. Kancelaria pomaga zarówno osobom uprawnionym do otrzymania zapłaty (wierzycielom), jak i osobom zobowiązanym do zapłaty (dłużnikom).

Sprawy ZUS

Adwokaci świadczą pomoc prawną klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym, w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Katalog spraw związanych z ZUSem jest szeroki, a jako przykłady spraw, w których można uzyskać pomoc prawną wymienia się choćby sprawy dotyczące podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, czy zdrowotnemu.  Trzeba mieć na uwadze, że podjęcie odpowiednich czynności prawnych na etapie postępowania prowadzonego przez ZUS może zapobiec konieczności uczestnictwa w postępowaniu sądowym. Jednocześnie podjęcie niewłaściwych czynności prawnych na etapie postępowania przed ZUSem utrudni, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwi dochodzenie przed sądem roszczeń przysługujących ubezpieczonemu.

Upadłość konsumencka

Adwokaci weryfikują oraz oceniają sytuację majątkową klientów pod kątem realizacji przesłanek do wystąpienia z wnioskiem o upadłość konsumencką. Klienci mogą uzyskać obszerne informacje dotyczące toku postępowania upadłościowego, a także konsekwencji ogłoszenia upadłości. Z uwagi na nowelizację przepisów prawa upadłościowego obecnie łatwiej jest spełnić przesłanki upadłości konsumenckiej, niż jeszcze kilka lat temu. W przypadku braku możliwości uregulowania wymagalnych zobowiązań, upadłość konsumencka jest instytucją, na którą warto skierować uwagę.

Sprawy frankowe

Kancelaria weryfikuje umowy frankowe i sprawdza, czy zawierają klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone). Następnie Adwokaci oceniają wpływ usunięcia z umowy ewentualnych postanowień niedozwolonych, na możliwość dalszej realizacji umowy kredytu frankowego. Adwokaci przez cały czas weryfikują bieżącą linię orzeczniczą i w oparciu o judykaturę, a także obszerne doświadczenie z zakresu spraw frankowych, występują w imieniu klientów z roszczeniami przeciwko bankom. Z uwagi na ugruntowaną – korzystną linię orzeczniczą sprawy frankowe są obecnie bardzo popularne, a klienci przeważnie mogą oczekiwać pozytywnych rozstrzygnięć.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną przeciwko ubezpieczycielom. Powszechnie bowiem wiadomo, że ubezpieczyciele niejednokrotnie znacząco zaniżają przyznane odszkodowania, a czasami nawet kwestionują swoją odpowiedzialność co do zasady. Wielokrotnie w takich przypadkach niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna. Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących m.in. nieszczęśliwych zdarzeń z miejsca pracy, wypadków komunikacyjnych lub błędów medycznych. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia. Klienci otrzymują wsparcie na każdym etapie postępowania.

Prawo cywilne

Katalog spraw cywilnych prowadzonych przez Adwokatów jest bardzo szeroki i zaleca się uzyskanie precyzyjniejszych informacji w zakresie – bezpośrednio w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym. Jako przykładowe sprawy, których prowadzenia podejmuje się kancelaria, można wymienić sprawy o: wykonanie umowy na roboty budowlane, ubezwłasnowolnienie, służebność osobista oraz gruntowa, realizacja oraz rozwiązanie umowy najmu, zawarcie umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej. Adwokaci świadczą pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym. Ponadto Kancelaria redaguje oraz weryfikuje umowy cywilnoprawne, w tym w szczególności umowy sprzedaży, pożyczki, dzierżawy, o dzieło, zlecenia.