Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego na wszystkich etapach postępowania – zarówno w zakresie przestępstw, w tym również „przestępstw białych kołnierzyków”, jak i występków.

Prawo karne jest fundamentalną specjalizacją Kancelarii. Adwokat dr Mieszko Nowicki swoją pracę doktorską pisał z zakresu prawa karnego materialnego. Adwokaci szczególności często spotykają się w praktyce ze sprawami takimi jak jazda pod wpływem alkoholu, kradzież, oszustwo, pobicie, posiadanie narkotyków, znęcanie się nad osobą najbliższą, czy też przestępstwo niealimentacji.

Dobrze poprowadzona sprawa karna wymaga współpracy prawnika z klientem już od początkowego etapu postępowania. Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego każdorazowo rozpoczynają się od postępowania przygotowawczego. Jest to etap przed wniesieniem do sądu aktu oskarżenia albo wniosku o ukaranie. Już na etapie postępowania przygotowawczego podjęcie trafnych decyzji jest bardzo istotne i może decydować o dalszym biegu sprawy.

Kancelaria prowadzi sprawy na etapie powyżej wskazanego postępowania przygotowawczego, ale również na etapie postępowania sądowego, a także postępowania wykonawczego. Trzeba bowiem zauważyć, że po wydaniu wyroku, skazany ma uprawnienia np. do złożenia:

– wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

– wniosku o odroczenie wykonania kary;

– wniosku o przerwę w wykonaniu kary;

– wniosku o rozłożenie grzywny lub kosztów sądowych na raty.

Kancelaria podejmuje się również reprezentacji osób pokrzywdzonych. Niniejsze sprawy rozpoczynają się od wniesienia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia lub subsydiarnego aktu oskarżenia. Adwokaci prowadzący Kancelarię pomagają osobom pokrzywdzonym w zakresie dochodzenia swoich uprawnień, w tym również naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia.